Změna postupu měření emisí pro historická vozidla

 

V září 2019 došlo ke změně Metodického pokynu měření emisí následovně:
 
Pro vozidla, jež mají zapsánu historickou původnost vozidla v technickém průkazu a jsou vybavena motory s neřízenými systémy, se aplikuje následující zvláštní postup:
 
Tato vozidla jsou rovněž vyjmuta z provádění fotodokumentace
1. identifikace vozidla ad a) a 
2. vizuální kontrola ad b).
 
Při zadávání vozidla do IS TP se vybere jako základní palivo „směs“ a emisní systém „neřízený“. Do poznámky záznamníku závad vozidla a do protokolu se uvede "Aplikován zvláštní postup pro vozidla s prokázanou historickou původností.". Historickou původnost je vedle zápisu v technickém průkazu možné prokázat též doložením dokladu o historické původnosti (klubová testace, příp. průkaz FIVA) nebo zápisem v IS TP.
 
Informace jsou uvedeny v metodickém postupu měření emisí vozidel na str. 9.
(zdroj: FKHV)